Meranie spokojnosti zákazníkov

Vybrané bodové hodnotenie označte prosím na stupnici 1 – 5.
(1-výborne, 2-veľmi dobre, 3-dobre, 4-uspokojivo, 5-neuspokojivo)
Pri hodnotení stupňom 3 – 5 prosíme uviesť dôvody v komentári.

 

* toto pole je povinné

Parameter
Hodnotenie*
Komentár

 

Hodnotenie vykonal: