Systém integrovaného manažérstva

Kvalita výrobkov, služieb a všetkých aktivít v spoločnosti, determinovaná ako uspokojovanie požiadaviek zákazníkov, dodržiavanie legislatívnych predpisov, noriem a vlastných požiadaviek má v spoločnosti Chemko, a. s. Slovakia dlhú tradíciu. Už v roku 1994 bol v spoločnosti zavedený a certifikovaný (spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r.o.) systém manažérstva kvality pre oblasť výroby aldehydovej chémie. V roku 1999 bol zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva a v roku 2012 bol zavedený a certifikovaný aj  pre oblasť manažérstva bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.

V súčasnosti spoločnosť Chemko, a. s. Slovakia rozširuje systém integrovaného manažérstva (SIM), ktorý tvoria systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016,  systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2016 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2009, na všetky svoje činnosti a organizačné jednotky, tak ako sa menia v rámci organizačných zmien v spoločnosti.

SIM, ktorý vyjadruje zodpovednosť a vzťah ku kvalite, životnému prostrediu, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, je neoddeliteľnou súčasťou podnikania a podnikovej kultúry a je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti Chemko, a. s. Slovakia.

Politika  integrovaného  manažérskeho  systému  je  zameraná  na  podporu  dosahovania strategických zámerov spoločnosti, ktoré súčasne tvoria zdroje potrebné na napĺňanie cieľov v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti práce.

POLITIKA SIM
CERTIFIKÁTY