Analýzy - Ponukový list

Akreditácia je oficiálne uznanie, že laboratórium je spôsobilé vykonávať určité merania a skúšky, v prípade analytických laboratórií chemické analýzy.

Udelenie osvedčenia o akreditácii, ktoré v SR vydáva Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, je istou garanciou, že vykonané skúšky budú urobené kvalitne a že výsledky budú zodpovedať skutočným hodnotám skúmaného objektu.

Pri posudzovaní spôsobilosti laboratórií vykonávať skúšobné a/alebo kalibračné činnosti, SNAS vo všeobecnosti posudzuje plnenie požiadaviek aktuálnej verzie normy ISO/IEC 17025 a riadi sa príslušnými politikami a metodickými smernicami na akreditáciu vydanými SNAS.

Chemko, a.s. Slovakia je držiteľom osvedčenia o akreditácii č.S-216, a rozsahu akreditácie vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou na vykonávanie fyzikálnych a fyzikálno-chemických skúšok odpadových, povrchových a podzemných vôd. V prípade záujmu kontaktujte zodpovednú osobu - Ing. Peter Marcinský, peter.marcinsky@chemko.sk alebo +421 56 681 4080, +421 915 778 814.