Responsible care

Responsible Care je iniciatíva chemického priemyslu, ktorej cieľom je neustále zvyšovať starostlivosť o životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri výrobe a  používaní chemických výrobkov. Iniciatíva i názov vznikol v  Kanade v roku 1984 a postupne sa rozšírili po celom svete.

Kým detailná implementácia programu Responsible Care sa môže líšiť podľa špecifík, kultúry a  podmienok v jednotlivých krajinách, ciele tohoto programu preklenujú hranice a sú spoločné pre všetky spoločnosti.

Program Responsible Care je celosvetový záväzok chemického priemyslu zameraný na zosúladenie podnikateľských činností so stále náročnejšími hľadiskami bezpečnosti, ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.

Program je charakterizovaný ôsmymi črtami, ktoré prijala a  schválila ICCA. Národné chemické zväzy sú zodpovedné za detailnú implementáciu programu a každý program musí obsahovať týchto osem základných charakteristík.

Responsible care na Slovensku zastrešuje Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP). Bližšie informácie sú na stránke www.rcsk.sk.

Chemko, a.s. Slovakia sa pripojilo k programu a  na základe vyhodnotenia Implemetačného a samohodnotiaceho dotazníka mu bolo udelené právo používať logo RC.

CERTIFIKÁT