Ťažba a spracovanie soli

Realizácia investičnej akcie  Ťažba a zušľachťovanie (kryštalizácia) kamennej soli z určeného dobývacieho priestoru v CHLO Zbudza.

Ťažba  NaCl v kapacite zodpovedajúcej objemu 300 kton NaCl ročne na účely možného využitia v potravinárstve, medicíne, poľnohospodárstve a hlavne v priemysle metódou dobývania lúhovaním. Vyťažená a zušlachtená soľ bude prioritne využívaná ako vstupná surovina v novovybudovanej technológii membránovej elektrolýzy, ktorá je situovaná v areáli spoločnosti Fortischem a.s. Nováky, patriacej do holdingu spoločnosti Energochemica Trading a.s..

Ťažba bude realizovaná na základe rozhodnutia Obvodného Banského úradu v Košiciach na dobývanie výhradného ložiska kamennej soli, č.763-2655/2007, ktorým bol dobývací priestor Zbudza určený pre spoločnosť Prorogo s.r.o.

Výstavba líniovej stavby – Soľankovod, ktorý bude vedený cez katastrálne územia Zbudza-Staré-Strážske na prepravu vyťaženej soli formou nasýteného roztoku NaCl z dobývacieho priestoru do spracovateľského závodu soli v areáli Chemko a.s. Slovakia. Prepravná kapacita 1 mil. m3 nasýteného roztoku NaCl/rok.

Spracovateľský závod bude spracovávať vyťažený nasýtený roztok soli technológiou kryštalizácie a výsledným produktom bude kryštalická soľ. Kapacita ročnej produkcie soli bude 300 000 t NaCl.