Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb na ohrozenom území po vzniku mimoriadnej udalosti alebo pred bezprostrednou možnosťou jej vzniku sa vykonáva prikázanými signálmi:

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania 2 minútovým stálym tónom sirén sa uskutočňuje v zmysle spresnenia Ministerstva vnútra SR. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tento termín informujú rozhlas, televízia a tlač!

Keď zaznie siréna

Po zaznení výstražného signálu budú nasledovať informácie o konkrétnom druhu mimoriadnej udalosti a odporúčanom správaní obyvateľstva. Vtedy je potrebné počúvať tiež hlásenia obecného rozhlasu, či iných dostupných komunikačných prostriedkov. Pre sebaochranu je potrebné dodržať nasledovné všeobecne platné zásady:

  • zachovať pokoj, konať s rozvahou, nepodliehať panike
  • riadiť sa pokynmi pracovníkov záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy
  • varovať ostatné ohrozené osoby
  • okamžite opustiť ohrozený priestor, ak je to možné
  • pred odchodom z objektu ukončiť činnosť s otvoreným ohňom, vypnúť elektrické a plynové spotrebiče
  • chrániť sa podľa jednotlivých typov havárie a podľa svojich možností a schopností chrániť i ďalšie osoby